ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΡΟΣ Κυριακών Ιουνίου 2019

Επισυνάπτονται σε pdf & doc τα παρακάτω αρχεία

ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΔΙΣΤΗΛΑ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ   ΟΡΘΡΟΣ Κυριακών

και σε μέγεθος Α4

ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ σε Α4

για τυχόν ενδιαφερόμενους συναδέλφους

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .

ΙΟΥΝΙΟΥ  2019

23-06-2019 Εσπερινός τω Αγίων Πάντων Ηχος πλ. δ΄.pdf

23-06-2019 Ορθρος των Αγίων Πάντων Ηχος πλ. δ΄ Εωθ. Α΄.pdf

30-06-2019 Εσπερινός Β΄ Κυριακής Ήχος Α Εωθ. Β 12 Αποστόλων .pdf

30-06-2019 Όρθρος Β΄ Κυριακής Ήχος Α΄ Εωθ. Β΄.pdf

ΙΟΥΛΙΟΥ  2019

07-07-2019 Εσπερινός Γ Κυριακής Ηχος Β΄ Αγίας Κυριακής.pdf

07-07-2019 Ορθρος Γ Κυριακής Ηχος Β΄ Εωθ. Γ.pdf

14-07-2019 Εσπερινός Δ ΄Κυρ. των Πατέρων Ήχος Γ΄ .pdf

14-07-2019 Όρθρος Δ ΄Κυρ. των Πατέρων Ήχος γ Εωθ. δ.pdf

21-07-2019 Εσπερινός Ε Κυριακής Ηχος δ Εωθ. ε.pdf

21-07-2019 Όρθρος Ε Κυριακής Ηχος δ Εωθ. ε.pdf

28-07-2019 Εσπερινός στ΄ Κυριακής Ήχος πλ. α΄ .pdf

28-07-2019 Όρθρος στ΄ Κυριακής Ήχος πλ. α΄ Εωθ. στ.pdf

ΙΟΥΝΙΟΥ  2019

23-06-2019 Εσπερινός τω Αγίων Πάντων Ηχος πλ. δ΄.docx

23-06-2019 Ορθρος των Αγίων Πάντων Ηχος πλ. δ΄ Εωθ. Α΄.docx

30-06-2019 Εσπερινός Β΄ Κυριακής Ήχος Α Εωθ. Β 12 Αποστόλων.docx

30-06-2019 Όρθρος Β΄ Κυριακής Ήχος Α΄ Εωθ. Β΄.docx

ΙΟΥΛΙΟΥ  2019

07-07-2019 Εσπερινός Γ Κυριακής Ηχος Β΄ Αγίας Κυριακής.docx

07-07-2019 Ορθρος Γ Κυριακής Ηχος Β΄ Εωθ. Γ.docx

14-07-2019 Εσπερινός Δ ΄Κυρ. των Πατέρων Ήχος Γ΄.docx

14-07-2019 Όρθρος Δ ΄Κυρ. των Πατέρων Ήχος γ Εωθ. δ.docx

21-07-2019 Εσπερινός Ε Κυριακής Ηχος δ Εωθ. ε .mel.docx

21-07-2019 Όρθρος Ε Κυριακής Ηχος δ Εωθ. ε.docx

28-07-2019 Εσπερινός στ΄ Κυριακής Ήχος πλ. α΄.docx

28-07-2019 Όρθρος στ΄ Κυριακής Ήχος πλ. α΄ Εωθ. στ.docx

 

 Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .