Ανάρτηση όλων των αρχείων Κυριακών Μεγάλων εορτών και καθημερηνών του Μηνός Αυγούστου 2023 σε μία και μόνον σελίδα

 

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός Aυγούστου 2023 σε μία και μόνον σελίδα  σε pdf

01-08-2023 Όρθρος κατά το τυπικό.pdf

02-08-2023 Εσπερινός που ψάλλεται την Τρίτη 1-8-2023 εσπέρας Μετά Μικράς Παρακλήσεως.pdf

02-08-2023 Ορθρος Τετάρτης Ηχος Βαρύς.pdf

03-08-2023 Εσπερ. που ψάλλεται την Τετάρτη 02-08-2023 Ηχος Βαρύς μετἄ Μεγάλης Παρακλήσεως.pdf

03-08-2023 Ορθρος Πέμπτης Ηχος Βαρύς.pdf

04-08-2023 Εσπερινός που ψάλλεται την Πέμπτη 3-8 Ηχος Βαρύς & Μικρή Παράκλησις.pdf

04-08-2023 Όρθρος Παρασκευής ήχος Βαρύς.pdf

05-08-2023 Εσπερινός ψάλλεται Παρασκευή 4-8-2023 μετά Μεγ. Παρασκλήσεως.pdf

05-08-2023 Όρθρος Σαββάτου Προεόρτιος.pdf

06-08-2023 Κυριακή Εσπερινός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.pdf

06-08-2023 Κυριακή Όρθρος Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.pdf

07-08-2023 Εσπερινός που ψάλλεται Κυρ. 6-8- εσπέρας & Μεγάλη Παράκληση.pdf

07-08-2023 Όρθρος Δευτέρας Μεθέορτος.pdf

08-08-2023 Εσπερινός που ψάλλεται Δευτέρα 7-8-2022 Προεόρτιος & Μικρά Παράκλησις.pdf

08-08-2023 Όρθρος Τρίτης Μεθέορτος.pdf

09-08-2023 Εσπερινός που ψάλλεται την Τρίτη 8-8-2023 & Μεγάλη Παράκλησις.pdf

09-08-2023 Όρθρος Τετάρτης Μεθέορτος.pdf

10-08-2023 Εσπερινός που ψάλλεται Τετάρτη 9-08-2023 & Μικρά Παράκλησις.pdf

10-08-2023 Όρθρος Πέμπτης Μεθέορτος.pdf

11-8-2023 Εσπερινός που ψάλλεται Πέμπτη 10-08-2023 & Μεγάλη Παράκλησις.pdf

11-08-2023 Ορθρος Παρασκευής Μεθέορτος.pdf

12-08-2023 Εσπερινός Παρασκευής που ψάλλεται στις 11-08-2023 & Μικρή Παράκλησις.pdf

12-08-2023 Όρθρος Σαββάτου μεθέορτος.pdf

13-08-2023 Εσπερινός Ι΄ Κυριακής απόδοσης Μεταμορφώσεως ήχος Α΄ εωθ. Ι΄.pdf

13-08-2023 Όρθρος Ι΄ Κυριακής απόδοσης Μεταμορφώσεως ήχος Α΄ εωθ. Ι΄.pdf

14-08-2023 Εσπερινός που ψάλλεται Κυριακή 13-8-2023 & Μεγάλη Παράκλησις.pdf

14-08-2023 Προεόρτιος Όρθρος Δευτέρας.pdf

15-08-2023 Εσπερινός Κοιμήσεως της Θεοτόκου.pdf

15-08-2023 Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία.pdf

16-08-2023 Εσπερινός Αγίου Γερασίμου.pdf

16-08-2023 Ορθρος Αγίου Γερασίμου.pdf

16-08-2023 Όρθρος Αγίου Μανδηλίου.pdf

18-08-2023 Όρθρος Παρασκευής Μεθέορτος.pdf

19-08-2023 Όρθρος Σαββάτου Μεθέορτος.pdf

20-08-2023 Εσπερινός ΙΑ΄ Κυριακής μετά την εορτή ήχος Β΄.pdf

20-08-2023 Όρθρος ΙΑ΄ Κυριακής μετά την εορτή ήχος Β΄ Εωθ. ΙΑ΄.pdf

21-08-2023 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΟΥΔΑ ΤΟΥ ΘΑΔΑΙΟΥ.pdf

21-08-2023 ΟΡΘΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΟΥΔΑ ΤΟΥ ΘΑΔΑΙΟΥ.pdf

22-08-2023 Εσπερινός Παναγίας Προυσιώτισσας.pdf

22-08-2023 Ορθρος Παναγίας Προυσιώτισσας.pdf

23-08-2023 Εσπερινός Απόδοσης της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.pdf

23-08-2023 Ὀρθρος Απόδοης της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.pdf

24-08-2023 Εσπερινός Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.pdf

24-08-2023 Όρθρος Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.pdf

25-08-2023 Ορθρος Παρασκευής Ημιεορτάσιμος Ηχος Β΄.pdf

26-08-2023 Εσπερινός Αγίων Ανδριανού & Ναταλίας.pdf

26-08-2023 Όρθρος Αγίων Ανδριανού & Ναταλίας.pdf

26-08-2023 Ορθρος Σαββάτου Ηχος Β΄.pdf

27-08-2023 Εσπερινός ΙΒ΄Κυριακής ήχος γ΄.pdf

27-08-2023 Ορθρος ΙΒ΄Κυριακής ήχος γ΄ Εωθ. Α΄.pdf

27-08-2023 Εσπερινός ΙΒ΄Κυριακής & Αγίου Φανουρἰου.pdf

27-08-2023 Όρθρος ΙΒ΄Κυρ.Αγίου Φανουρίου ήχος γ΄ Εωθ. α΄.pdf

29-08-2023 Εσπερινός του Τιμίου Προδρόμου.pdf

29-08-2022 Ορθρος Τιμίου Προδρόμου.pdf

30-08-2023 Εσπερινός Αγίου Αλεξάνδρου.pdf

30-08-2023 Όρθρος Αγίου Αλεξάνδρου.pdf

31-08-2023 Εσπερινός Αγίας Ζώνης.pdf

31-08-2022 Όρθρος Αγίας Ζώνης.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΣΕ MEL όλων των αρχείων Κυριακών Μεγάλων εορτών και καθημερινών του Μηνός Αυγούστου 2021 σε μία και μόνον σελίδα

01-08-2023 Όρθρος κατά το τυπικό.mel

02-08-2023 Εσπερινός που ψάλλεται την Τρίτη 1-8-2023 εσπέρας Μετά Μικράς Παρακλήσεως.mel

02-08-2023 Ορθρος Τετάρτης Ηχος Βαρύς.mel

03-08-2023 Εσπερ. που ψάλλεται την Τετάρτη 02-08-2023 Ηχος Βαρύς μετἄ Μεγάλης Παρακλήσεως.mel

03-08-2023 Ορθρος Πέμπτης Ηχος Βαρύς.mel

04-08-2023 Εσπερινός που ψάλλεται την Πέμπτη 3-8 Ηχος Βαρύς & Μικρή Παράκλησις.mel

04-08-2023 Όρθρος Παρασκευής ήχος Βαρύς.mel

05-08-2023 Εσπερινός ψάλλεται Παρασκευή 4-8-2023 μετά Μεγ. Παρασκλήσεως.mel

05-08-2023 Όρθρος Σαββάτου Προεόρτιος.mel

06-08-2023 Κυριακή Εσπερινός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.mel

06-08-2023 Κυριακή Όρθρος Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.mel

07-08-2023 Εσπερινός που ψάλλεται Κυρ. 6-8- εσπέρας & Μεγάλη Παράκληση.mel

07-08-2023 Όρθρος Δευτέρας Μεθέορτος.mel

08-08-2023 Εσπερινός Δευτέρας 7-8-2022 Προεόρτιος & Μικρά Παράκλησις.mel

08-08-2023 Όρθρος Τρίτης Μεθέορτος.mel

09-8-2023 Εσπερινός Τρίτης 8-8-2023 & Μεγάλη Παράκλησις.mel

09-08-2023 Όρθρος Τετάρτης Μεθέορτος.mel

10-08-2023 Εσπερινός που ψάλλεται Τετάρτη 9-08-2023 & Μικρά Παράκλησις.mel

10-08-2023 Όρθρος Πέμπτης Μεθέορτος.mel

11-8-2023 Εσπερινός που ψάλλεται Πέμπτη 10-08-2023 & Μεγάλη Παράκλησις.mel

11-08-2023 Ορθρος Παρασκευής Μεθέορτος.mel

12-08-2023 Εσπερινός Παρασκευής που ψάλλεται στις 11-08-2023 & Μικρή Παράκλησις.mel

12-08-2023 Όρθρος Σαββάτου μεθέορτος.mel

13-08-2023 Εσπερινός Ι΄ Κυριακής απόδοσης Μεταμορφώσεως ήχος Α΄ εωθ. Ι΄.mel

13-08-2023 Όρθρος Ι΄ Κυριακής απόδοσης Μεταμορφώσεως ήχος Α΄ εωθ. Ι΄.mel

14-08-2023 Εσπερινός που ψάλλεται Κυριακή 13-8-2023 & Μεγάλη Παράκλησις.mel

14-08-2023 Προεόρτιος Όρθρος Δευτέρας.mel

15-08-2023 Εσπερινός Κοιμήσεως της Θεοτόκου.mel

15-08-2023 Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία.mel

16-08-2023 Εσπερινός Αγίου Γερασίμου 16-08-2023.mel

16-08-2023 Όρθρος Αγίου Μανδηλίου.mel

16-08-2023 Όρθρος Αγίου Μανδηλίου.mel

18-08-2023 Όρθρος Παρασκευής Μεθέορτος.mel

19-08-2023 Όρθρος Σαββάτου Μεθέορτος.mel

20-08-2023 Εσπερινός ΙΑ΄ Κυριακής μετά την εορτή ήχος Β΄.mel

20-08-2023 Όρθρος ΙΑ΄ Κυριακής μετά την εορτή ήχος Β΄ Εωθ. ΙΑ΄.mel

21-08-2023 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΟΥΔΑ ΤΟΥ ΘΑΔΑΙΟΥ.mel

21-08-2023 ΟΡΘΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΟΥΔΑ ΤΟΥ ΘΑΔΑΙΟΥ.mel

22-08-2023 Εσπερινός Παναγίας Προυσιώτισσας.mel

22-08-2023 Ορθρος Παναγίας Προυσιώτισσας.mel

23-08-2023 Εσπερινός Απόδοσης της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.mel

23-08-2023 Ὀρθρος Απόδοης της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.mel

24-08-2023 Εσπερινός Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.mel

24-08-2023 Όρθρος Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.mel

25-08-2023 Ορθρος Παρασκευής Ημιεορτάσιμος Ηχος Β΄.mel

26-08-2023 Εσπερινός Αγίων Ανδριανού & Ναταλίας.mel

26-08-2023 Όρθρος Αγίων Ανδριανού & Ναταλίας.mel

26-08-2023 Ορθρος Σαββάτου Ηχος Β΄.mel

27-08-2023 Εσπερινός ΙΒ΄Κυριακής ήχος γ΄.mel

27-08-2023 Όρθρος ΙΒ΄Κυριακής ήχος γ΄ Εωθ. α΄.mel

27-08-2023 Εσπερινός ΙΒ΄Κυριακής & Αγίου Φανουρἰου.mel

27-08-2023 Όρθρος ΙΒ΄Κυρ.Αγίου Φανουρίου ήχος γ΄ Εωθ. α΄.mel

 

29-08-2023 Εσπερινός του Τιμίου Προδρόμου.mel

29-08-2022 Ορθρος Τιμίου Προδρόμου.mel

30-08-2023 Εσπερινός Αγίου Αλεξάνδρου.mel

30-08-2023 Όρθρος Αγίου Αλεξάνδρου.mel

31-08-2023 Εσπερινός Αγίας Ζώνης.mel

31-08-2022 Όρθρος Αγίας Ζώνης.mel

.mel

.mel

 


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=46376 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.