"Ούτος εστίν ο υιός μου ο αγαπητός εν ώ ευδόκησα."

Βρίσκεστε στο σπίτι του "Μελωδού"

ὅπερ, Σάββας πεποίηκεν
ου χωρίς τη δυνάμει, θελήσει και επευλογία
του Πάνσοφου και Παντοδύναμου, Αφθάρτου, Αιωνίου και Αϊδίου, Πανυπεραγάθου Τρισηλίου Μάκαρος.
δημιουργού του αχανούς σύμπαντος, και εμού!
Ω, και ανατίθημι.

Οὐκέτι ματαιότητι προσφέρω μου τοὺς καμάτους, ἀλλὰ προσφέρω μου τοὺς καρποὺς τῷ ἀγαθῷ καὶ ἐλεήμονι Θεῷ, τῷ παρέχοντι μετὰ θάνατον ζωήν, καὶ ἑτοιμάζοντι τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν, ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη. (Εφραίμ ο Σύρος 350μ.Χ.)
[Είθε να το έκανα και εγώ] (Σάββας 2020μ.Χ.)


Επιλέξτε θέμα:

1. Μελωδός

Πρόγραμμα γραφής και εκτέλεσης βυζαντινής μουσικής

2.

Πλήρεις Ακολουθίες όλες τις ημέρες του έτους

3. Βιβλιοθήκη

Μουσικά κείμενα για το Μελωδό και σε PDF

4.

Θησαυρός των γραφών προ και μετά Χριστόν

5. Έρευνα

Έλεγχος της σύγχρονης ψεύτικης γνώσης

6.

Δυναμικό Ημερολόγιο, νέο και παλαιό με πλούσια γραφικά

7. π. Ανάργυρος

Γνωριμία με ένα αγωνιστή του καλού αγώνα της πίστεως, της ελπίδος και της αγάπης.

Επικοινωνία: info@melodos.com