14-09-2019 Εσπερινός και Όρθρος

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα

του Εσπερινού και του Όρθρου της  14-09-2019

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

14-09-2019 Εσπερινός της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.pdf

14-09-2019 Ορθρος της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού .pdf

14-09-2019 Εσπερινός Αρχιερατικός..mel

14-09-2019 Ορθρος της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.mel