05-05-2019 Εσπερινός και Ορθρος του Αντίπασχα (Β΄ από του Πάσχα του Θωμά)

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της

05-05-2019 Εσπερινός και Ορθρος του Αντίπασχα (Β΄ από του Πάσχα του Θωμά)

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά

05-05-2019 Εσπερινός του Αντίπασχα (Β΄ από του Πάσχα του Θωμά).pdf

05-05-2019 Ορθρος του Αντίπασχα (Β΄ από του Πάσχα του Θωμά).mel.pdf

05-05-2019 Εσπερινός του Αντίπασχα (Β΄ από του Πάσχα του Θωμά).mel

05-05-2019 Ορθρος του Αντίπασχα (Β΄ από του Πάσχα του Θωμά).pdf