06-10-2019 Εσπερινός και Όρθρος ΙΣΤ ΚΥΡ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΕΩΘ Ε

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της

06-10-2019  Εσπερινός και Όρθρος ΙΣΤ ΚΥΡ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΕΩΘ Ε

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

06-10-2019 Εσπερινός ΙΣΤ ΚΥΡ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΕΩΘ Ε.pdf

06-10-2019 Όρθρος ΙΣΤ ΚΥΡ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΕΩΘ Ε.pdf

06-10-2019 Εσπερινός ΙΣΤ ΚΥΡ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΕΩΘ Ε.mel

06-10-2019 Όρθρος ΙΣΤ ΚΥΡ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΕΩΘ Ε mel.mel

μπορείτε να βρείτε εδώ και Χερουβικό Λειτουργικά και Κοινωνικό σε πλ. δ΄, σε pdf, mel και σε video με τον Μελωδό