06-08-2019 Εσπερινός και Όρθρος της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος για Τάμπλετ

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα του εσπερινού και  Όρθρου

της    06-08-2019 Εσπερινός και Όρθρος της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος για Τάμπλετ,

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

06-08-2019 Κείμενα Εσπερινός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.pdf

06-08-2019 Ορθρος Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.pdf

06-08-2019 Κείμενα Εσπερινός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.mel

06-08-2019 Όρθρος για Τάμπλετ.mel