04-08-2019 Εσπερινός και Ορθρος Ζ΄ Κυριακής Ήχος πλ. β Εωθ. ζ

Επισυνάπτω  σε pdf & mel  τα μουσικά κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου

της 04-08-2019 Εσπερινός και Ορθρος Ζ΄ Κυριακής Ήχος πλ. β Εωθ. ζ

 τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

04-08-2019 Εσπερινός Ζ΄ Κυριακής Ήχος πλ. β.pdf

04-08-2019 Ορθρος Ζ΄ Κυριακής Ήχος πλ. β Εωθ. ζ΄.pdf

04-08-2019 Εσπερινός Ζ΄ Κυριακής Ήχος πλ. β.mel

04-08-2019 Ορθρος Ζ΄ Κυριακής Ήχος πλ. β Εωθ. ζ΄.mel