22-05-2019 Εσπερινός και Όρθρος Μεσοπεντηκοστής 2019

Επισυνάπτονται σε pdf & mel τα αρχεία της

22-05-2019 Εσπερινός και Όρθρος Μεσοπεντηκοστής 2019

που έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

22-05-2019 Εσπερινός Μεσοπεντηκοστής.pdf

22-05-2019 Όρθρος Μεσοπεντηκοστής.pdf

22-05-2019 Εσπερινός Μεσοπεντηκοστής.mel

22-05-2019 Όρθρος Μεσοπεντηκοστής.mel