06-06-2019 Εσπερινός και Ορθρος της Αναλήψεως

Επισυνάπτω σε pdf & mel  τα μουσικά κείμενα

06-06-2019 Εσπερινός και Ορθρος της  Αναλήψεως

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες, και για κάθε ενδιαφερόμενο

06-06-2019 Εσπερινός Αναλήψεως.pdf

06-06-2019 Όρθρος Αναλήψεως.pdf

06-06-2019 Εσπερινός Αναλήψεως.mel

06-06-2019 Ορθρος την Πεμπτη της Αναλήψεως.mel