09-06-2019 Εσπερινός και Όρθρος Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της

09-06-2019 Εσπερινός και Όρθρος  Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

09-06-2019 Εσπερινός Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι.pdf

09-06-2019 Όρθρος Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι.pdf

09-06-2019 Εσπερινός Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι΄.mel

09-06-2019 Όρθρος Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι.mel