19-05-2019 Εσπερινός και Όρθρος Κυριακής του Παραλύτου ήχος γ΄ Εωθ. Ε΄

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της

19-05-2019 Εσπερινός και Όρθρος Κυριακής του Παραλύτου ήχος γ΄ Εωθ. Ε΄

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

19-05-2019 Εσπερινός Κυριακής του Παραλύτου ήχος γ΄.pdf

19-05-2019 Όρθρος Κυριακής του Παραλύτου ήχος γ΄ Εωθ. Ε΄.pdf

19-05-2019 Εσπερινός Κυριακής του Παραλύτου ήχος γ΄.mel

19-05-2019 Όρθρος Κυριακής του Παραλύτου ήχος γ΄ Εωθ. Ε΄.mel