26-05-2019 Εσπερινός και Όρθρος Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ΄

Επισυνάπτονται σε pdf & mel  τα αρχεία της

26-05-2019 Εσπερινός και Όρθρος  Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ΄

τα οποία έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

26-05-2019 Εσπερινός Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ΄.pdf

26-05-2019 Όρθρος Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ΄.pdf

26-05-2019 Εσπερινός Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ΄.mel

26-05-2019 Όρθρος Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ΄.mel