29-04-2019 Εσπερινός της Αγάπης και του Αγίου Γεωργίου και Όρθρος 2ης ημέρας Πάσχα Αγίου Γεωργίου

Επισυνάπτονται σε pdf & mel  τα μουσικά κείμενα της

29-04-2019 Εσπερινός και Όρθρος  2ης ημέρας Πάσχα Αγίου Γεωργίου

το οποίο έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

29-04-2019 Εσπερινός 2ης ημέρας Πάσχα Αγίου Γεωργίου.pdf

29-04-2019 Όρθρος 2ης ημέρας Πάσχα Αγίου Γεωργίου.mel.pdf

29-04-2019 Εσπερινός 2ης ημέρας Πάσχα Αγίου Γεωργίου.mel

29-04-2019 Όρθρος 2ης ημέρας Πάσχα Αγίου Γεωργίου.mel