30-06-2019 Εσπερινός και Ορθρος Β΄ Κυριακής Ήχος Α Εωθ. Β΄ των 12 Αποστόλων

Επισυνάπτω σε pdf & mel  τα μουσικά κείμενα του Όρθρου

της  30-06-2019 Εσπερινός και Ορθρος  Β΄ Κυριακής Ήχος Α  Εωθ. Β΄ των 12 Αποστόλων

 τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

30-06-2019 Εσπερινός Β΄ Κυριακής Ήχος Α Εωθ. Β 12 Αποστόλων.pdf

Ο ποιητής και λυτρωτής μου σε πλ. β΄ εκ του πα.pdf

30-06-2019 Όρθρος Β΄ Κυριακής Ήχος Α΄ Εωθ. Β΄.pdf

30-06-2019 Εσπερινός Β΄ Κυριακής Ήχος Α Εωθ. Β 12 Αποστόλων.mel

30-06-2019 Όρθρος Β΄ Κυριακής Ήχος Α΄ Εωθ. Β΄.mel