27-05-2019 Εσπερινός και Όρθρος Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου

Επισυνάπτονται τα αρχεία σε pdf & mel

της 27-05-2019 Εσπερινός και Όρθρος Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου

κατά τα γνωστά.

27-05-2019 Εσπερινός Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου.pdf

27-05-2019 Όρθρος Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου.pdf

27-05-2019 Εσπερινός Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου.mel

27-05-2019 Όρθρος Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου.mel