23-04-2020 Εσπερινός & Ορθρος Πέμπτης ημέρας Πάσχα Αγίου Γεωργίου ηχος πλ. α

Επισυνάπτω  σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της

23-04-2020 Εσπερινός & Ορθρος Πέμπτης  ημέρας  Πάσχα Αγίου Γεωργίου ηχος πλ. α

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

23-04-2020 Εσπερινός Πέμπτης ημέρας Πάσχα Αγίου Γεωργίου ηχος πλ. α.pdf

23-04-2020 Όρθρος 5ης ημέρας Πάσχα Αγίου Γεωργίου.pdf

23-04-2020 Εσπερινός Πέμπτης ημέρας Πάσχα Αγίου Γεωργίου ηχος πλ. α.mel

23-04-2020 Όρθρος 5ης ημέρας Πάσχα Αγίου Γεωργίου.mel