27-10-2019 Εσπερινός και Όρθρος ΙΘ Κυριακής Ήχος Β΄ Εωθ. Η

Επισυνάπτονται σε pdf kai mel τα αρχεία

της   27-10-2019   Εσπερινός και Όρθρος  ΙΘ Κυριακής Ήχος Β΄ Εωθ. Η

Τα οποία έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

27-10-2019 Εσπερινός ΙΘ Κυριακής Ήχος Β΄ Εωθ. Η.pdf

27-10-2019 Όρθροςς ΙΘ Κυριακής Ήχος Β΄ Εωθ. Η.pdf

27-10-2019 Εσπερινός ΙΘ Κυριακής Ήχος Β΄ Εωθ. Η.mel

27-10-2019 Όρθροςς ΙΘ Κυριακής Ήχος Β΄ Εωθ. Η.mel

Χερουβικά Λειτουργικά & Κοινωνικά σε pdf, mel & mp4  βρίσκονται εδώ