29-09-2019 Εσπερινός και Όρθρος ΙΕ Κυριακής Ηχος πλ. β΄ Εωθ. δ

Επισυνάπτονται σε pdf  και mel τα αρχεία

της 29-09-2019 Εσπερινός και Όρθρος  ΙΕ Κυριακής Ηχος πλ. β΄ Εωθ. δ

Χερουβικά Λειτουργικά & Κοινωνικά σε pdf, mel & mp4  βρίσκονται εδώ

29-09-2019 Εσπερινός ΙΕ Κυριακής Ηχος πλ. β΄.pdf

29-09-2019 Όρθρος ΙΕ Κυριακής Ηχος πλ. β΄ Εωθ. δ.pdf

29-09-2019 Εσπερινός ΙΕ Κυριακής Ηχος πλ. β΄.mel

29-09-2019 Όρθρος ΙΕ Κυριακής Ηχος πλ. β΄ Εωθ. δ.mel