23-02-2020 Εσπερινός και Ορθρος Κυρ. Απόκρεω Ηχος Γ΄Εωθ. Γ΄

Επισυνάπτονται σε pdf & mel τα αρχεία

της 23-02-2020 Εσπερινός και Ορθρος Κυρ. Απόκρεω Ηχος Γ΄Εωθ. Γ΄

τα οποία έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

23-02-2020 Εσπερινός Κυρ. Απόκρεω Ηχος Γ΄Εωθ. Γ΄.pdf

23-02-2020 Ορθρος Κυρ. Απόκρεω Ηχος Γ΄Εωθ. Γ΄.pdf

23-02-2020 Εσπερινός Κυρ. Απόκρεω Ηχος Γ΄Εωθ. Γ΄.mel

23-02-2020 Ορθρος Κυρ. Απόκρεω Ηχος Γ΄Εωθ. Γ΄.mel