10-11-2019 Εσπερινός και Όρθρος ΚΑ Κυριακής Ηχος Δ Εωθ Ι.

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα

της 10-11-2019 Εσπερινός και  Όρθρος   ΚΑ Κυριακής Ηχος Δ   Εωθ Ι.

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

10-11-2019 Εσπερινός ΚΑ Κυριακής Ηχος Δ.pdf

10-11-2019 Ορθρος ΚΑ Κυριακής Ηχος Δ Εωθ Ι..pdf

10-11-2019 Εσπερινός ΚΑ Κυριακής Ηχος Δ.mel

10-11-2019 Ορθρος ΚΑ Κυριακής Ηχος Δ Εωθ Ι..mel