13-10-2019 Εσπερινός και Ορθρος ΙΖ Κυριακης Ηχος Πλ. Δ Εωθ ΣΤ Αγίων Πατέρων

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα του Όρθρου

της 13-10-2019 Εσπερινός και Ορθρος  ΙΖ Κυριακης Ηχος Πλ. Δ  Εωθ ΣΤ Αγίων Πατέρων

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

13-10-2019 Εσπερινός ΙΖ Κυριακης Ηχος Πλ. Δ Εωθ ΣΤ.pdf

13-10-2019 Ορθρος ΙΖ Κυριακης Ηχος Πλ. Δ Εωθ ΣΤ Αγίων Πατέρων.pdf

13-10-2019 Εσπερινός ΙΖ Κυριακης Ηχος Πλ. Δ Εωθ ΣΤ.mel

13-10-2019 Ορθρος ΙΖ Κυριακης Ηχος Πλ. Δ Εωθ ΣΤ Αγίων Πατέρων.mel

μπορείτε να βρείτε  εδώ και Χερουβικό Λειτουργικά και Κοινωνικό σε Α΄  ήχο , σε pdf, mel και σε video με τον Μελωδό