22-09-2019 Εσπερινός και Ορθρος ΙΔ΄ Κυριακής Ηχος Πλ. α Εωθ. γ

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα του Εσπερινού και του όρθρου

της 22-09-2019  Εσπερινός και  Ορθρος  ΙΔ΄ Κυριακής Ηχος Πλ. α Εωθ. γ

τα οποία έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατα τα γνωστά.

22-09-2019 Εσπερινός ΙΔ΄ Κυριακής Ηχος Πλ. α.pdf

22-09-2019 Ορθρος ΙΔ΄ Κυριακής Ηχος Πλ. α Εωθ. γ.pdf

22-09-2019 Εσπερινός ΙΔ΄ Κυριακής Ηχος Πλ. α.mel

22-09-2019 Ορθρος ΙΔ΄ Κυριακής Ηχος Πλ. α Εωθ. γ.mel