07-07-2019 Εσπερινός και Ορθρος Γ Κυριακής Αγίας Κυριακής Ηχος Β΄ Εωθ. Γ

Επισυνάπτω σε pdf & mel  τα μουσικά κείμενα του Εσπερινού και Όρθρου της

07-07-2019 Εσπερινός και Ορθρος Γ Κυριακής Ηχος Β΄ Εωθ. Γ

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

07-07-2019 Εσπερινός Γ Κυριακής Ηχος Β.pdf

07-07-2019 Ορθρος Γ Κυριακής Ηχος Β΄ Εωθ. Γ.pdf

07-07-2019 Εσπερινός Γ Κυριακής Ηχος Β΄ Αγίας Κυριακής.mel

07-07-2019 Ορθρος Γ Κυριακής Ηχος Β΄ Εωθ. Γ.mel