23-06-2019 Εσπερινός και Όρθρος Κυριακής των Αγίων Πάντων Ήχος πλ. δ΄ Εωθ. α΄ .mel

Επισυνάπτω σε pdf  & mel  τα μουσικά κείμενα του εσπερινού και του όρθρου

της 23-06-2019 Εσπερινός και Όρθρος  Κυριακής των Αγίων Πάντων Ήχος πλ. δ΄ Εωθ. α΄ .mel

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες, κατά τα γνωστά.

23-06-2019 Εσπερινός Κυριακής των Αγίων Πάντων.mel.pdf

23-06-2019 Όρθρος Κυριακής των Αγίων Πάντων Ήχος πλ. δ΄ Εωθ. α΄,pdf

23-06-2019 Εσπερινός Κυριακής των Αγίων Πάντων.mel

23-06-2019 Όρθρος Κυριακής των Αγίων Πάντων Ήχος πλ. δ΄ Εωθ. α΄.mel