24-06-2019 Εσπερινός και Όρθρος Γεννεσίου του Προδρόμου

Επισυνάπτω σε pdf  & mel τα μουσικά κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου

της  24-06-2019 Εσπερινός και  Όρθρος Γεννεσίου του Προδρόμου

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

24-06-2019 Μέγας Εσπερινος Γεν. Προδρόμου.pdf

24-06-2019 Όρθρος Γεννεσίου του Προδρόμου.pdf

24-06-2019 Μέγας Εσπερινος Γεν. Προδρόμου.mel

24-06-2019 Όρθρος Γεννεσίου του Προδρόμου.mel