16-06-2019 Εσπερινός και Όρθρος Κυριακής της Πεντηκοστής και Εσπερινός του Αγίου Πνεύματος

Επισυνάπτω σε pdf και  mel τα μουσικά κείμενα της

 16-06-2019 Εσπερινός και  Όρθρος Κυριακής της Πεντηκοστής και  Εσπερινός του Αγίου Πνεύματος

  τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

16-06-2019 Εσπερινός της Πεντηκοστής. Σαββάτω εσπέρας.pdf

16-06-2019 Όρθρος Κυριακής της Πεντηκοστής & Εσπερινός του Αγίου Πνεύματος.pdf

16-06-2019 Εσπερινός της Πεντηκοστής. Σαββάτω εσπέρας.mel

16-06-2019 Όρθρος Κυριακής της Πεντηκοστής & Εσπερινός του Αγίου Πνεύματος.mel