15-06-2019 Εσπερινός και Ορθρος Ψυχοσαββάτου πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της

15-06-2019 Εσπερινός και Ορθρος Ψυχοσαββάτου πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

15-06-2019 Ἑσπερινός Ψυχοσαββάτου πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς.pdf

15-06-2019 Ορθρος Ψυχοσαββάτου πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς.pdf

15-06-2019 Ἑσπερινός Ψυχοσαββάτου πρὸ τῆς Πεντηκοστης.mel

15-06-2019 Όρθρος Ψυχοσαββάτου πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς.mel