01-04-2020 Κειμ Θ΄ & Προηγιασμένη Τεταρτης Ε εβδομάδος Ηχος πλ. δ΄

Επισυνάπτω  σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της

01-04-2020 Κειμ  Θ΄ & Προηγιασμένη Τεταρτης  Ε εβδομάδος Ηχος  πλ. δ΄

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

01-04-2020 Κειμ Θ΄ & Προηγιασμένη Τεταρτης Ε εβδομάδος Ηχος πλ. δ΄.pdf

01-04-2020 Κειμ Θ΄ & Προηγιασμένη Τεταρτης Ε εβδομάδος Ηχος πλ. δ΄.mel