06-03-2020 Κείμενα και Μουσ. Θ΄ ώρα και Προηγιασμένη Παρασκευής Α΄ Εβδομάδος

Επισυνάπτω σε pdf & σε mel  για Τάμπλετ τα μουσικά κείμενα του όρθρου

06-03-2020 Κείμενα και Μουσ.  Θ΄ ώρα και  Προηγιασμένη Παρασκευής  Α΄ Εβδομάδος

α οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά

06-03-2020 Κείμενα & Μουσ Θ΄& Προηγιασμένη Παρασκευής Α΄ Εβδομάδος.pdf

06-03-2020 Κείμενα & Μουσ Θ΄& Προηγιασμένη Παρασκευής Α΄ Εβδομάδος.mel

Πληρωθήτω