20-01-2019 Εσπερινός και Όρθρος Κυριακής ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ήχος Α Εωθ. Α΄

Επισυνάπτω σε pdf  και mel τα μουσικά κείμενα της

20-01-2019 Εσπερινός και Όρθρος Κυριακής ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ήχος Α  Εωθ. Α΄

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

20-01-2019 Εσπερινός Κυριακής ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ήχος Α.pdf

20-01-2019 Όρθρος Κυριακής ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἠχος Α Εωθ. Α.pdf

20-01-2019 Εσπερινός Κυριακής ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἠχος Α Εωθ. Α.mel

20-01-2019 Όρθρος Κυριακής ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἠχος Α Εωθ. Α.mel