01-09-2018 Εσπερινός και ΟΡΘΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑΜΠΛΕΤ

ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019 

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά αρχεία του Ἐσπερινού και τοῦ Όρθρου

της 01-09-2018 κατά τα γνωστά.

Ευλογημένο Εκκλησιαστικό και Εκπαιδευτικό έτος στον κόσμο άπαντα.

01-09-2018 Εσπερινός της Ινδίκτουpdf

01-09-2018 Όρθρος Σαββάτου.pdf

01-09-2018 Εσπερινός.pdf

01-09-2018 Όρθρος.mel