02-12-2018 Εσπερινός και Όρθρος ΚΖ Κυριακής Ηχος Β΄ Εωθ. Ε΄

Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα

της   02-12-2018 Εσπερινός και Όρθρος ΚΖ Κυριακής Ηχος Β΄ Εωθ. Ε΄

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

02-12-2018 Εσπερινός ΚΖ Κυριακής Ηχος Β΄ Εωθ. Ε.pdf

02-12-2018 Όρθρος ΚΖ Κυριακής Ηχος Β΄ Εωθ. Ε.pdf

02-12-2018 Εσπερινός ΚΖ ΄ Κυρ. Ήχος Β΄ Εωθ. Ε΄.mel

02-12-2018 Όρθρος ΚΖ ΄ Κυρ. Ήχος Β΄ Εωθ. Ε΄.mel