18-11-2018 Εσπερινός και Όρθρος ΚΕ Κυριακής Ήχος πλ. δ΄ Εωθ. γ΄

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της

18-11-2018 Εσπερινός και  Όρθρος ΚΕ Κυριακής Ήχος πλ. δ΄ Εωθ. γ΄

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

18-11-2018 Εσπερινός ΚΕ Κυριακής Ήχος πλ. δ΄ Εωθ. γ΄.pdf

18-11-2018 Όρθρος ΚΕ Κυριακής Ήχος πλ. δ΄ Εωθ. γ΄ .pdf

18-11-2018 Εσπερινός ΚΕ Κυριακής Ήχος πλ. Δ΄ Εωθ. Γ΄ .mel

18-11-2018 Όρθρος ΚΕ Κυριακής Ήχος πλ. Δ΄ Εωθ. Γ΄ .mel