25-08-2019 Εσπερινός και Ορθρος Ι Κυριακής Ηχος Α΄ Εωθ. Ι΄

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα

της 25-08-2019 Εσπερινός και Ορθρος  Ι Κυριακής Ηχος Α΄ Εωθ. Ι΄

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

25-08-2019 Εσπερινός Ι Κυριακής Ηχος Α΄.pdf

25-08-2019 Ορθρος Ι Κυριακής Ηχος Α΄ Εωθ. Ι΄.pdf

25-08-2019 Εσπερινός Ι Κυριακής Ηχος Α΄.mel

25-08-2019 Ορθρος Ι Κυριακής Ηχος Α΄ Εωθ. Ι΄.mel