19-08-2018 Εσπερινός και Όρθρος ΙΒ΄ Κυρ. Ήχος Γ΄ Εωθ. Α΄ για Τάμπλετ

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα

της   19-08-2018 Εσπερινός και Όρθρος  ΙΒ΄ Κυρ. Ήχος Γ΄ Εωθ. Α΄ για Τάμπλετ

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

19-08-2018 Εσπερινός ΙΒ Κυρ. Ήχος Γ Εωθ. Α΄.pdf

19-08-2018 Όρθρος ΙΒ Κυρ. Ηχος Γ Εωθ. Α.pdf

19-08-2018 Εσπερινός ΙΒ Κυρ. Ηχος Γ Εωθ. Α.mel

19-08-2018 Όρθρος ΙΒ Κυρ. Ηχος Γ Εωθ. Α.mel