18-08-2019 Εσπερινός και Ορθρος μετά την εορτή Ηχος πλ. δ Εωθ θ΄

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα

της  18-08-2019 Εσπερινός και  Ορθρος μετά την εορτή Ηχος πλ. δ Εωθ θ΄

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

18-08-2019 Εσπερινός μετά την εορτή Ηχος πλ. δ ..pdf

18-08-2019 Ορθρος μετά την εορτή Ηχος πλ. δ Εωθ θ΄.pdf

18-08-2019 Εσπερινός μετά την εορτή Ηχος πλ. δ.mel

18-08-2019 Ορθρος μετά την εορτή Ηχος πλ. δ Εωθ θ΄.mel