02-02-2020 Εσπερινός και Ορθρος Υπαπαντής Ηχος Πλ. δ΄ Εωθ. ΙΑ

Επισυνάπτω  τα μουσικά κείμενα

της   02-02-2020 Εσπερινός και Ορθρος Υπαπαντής Ηχος Πλ. δ΄ Εωθ. ΙΑ

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

02-02-2020 Εσπερινός Υπαπαντής Ηχος Πλ. δ΄.pdf

02-02-2020 Ορθρος Υπαπαντής Ηχος Πλ. δ΄ Εωθ. ΙΑ.pdf

02-02-2020 Εσπερινός Υπαπαντής Ηχος Πλ. δ΄.mel

02-02-2020 Ορθρος Υπαπαντής Ηχος Πλ. δ΄ Εωθ. ΙΑ.mel

Ενημερωτικά και για τυχόν ενδιαφερόμενους  εδώ ανέβασα και