22-11-2019 Εσπερινός και Όρθρος του Οσίου Ιακώβου του Ευβοιέως

Επισυνάπτω σε pdf  και mel τα μουσικά κείμενα

της  22-11-2019 Εσπερινός και  Όρθρος του Οσίου Ιακώβου του Ευβοιέως

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

22-11-2019 Εσπερινός Οσίου Ιακώβου του Ευβοιέως.pdf

22-11-2019 Όρθρος Οσίου Ιακώβου του Ευβοιέως .pdf

22-11-2019 Εσπερινός Οσίου Ιακώβου του Ευβοιέως .mel

22-11-2019 Όρθρος Οσίου Ιακώβου του Ευβοιέως .mel