27-03-2020 Θ΄ και Προηγιασμένη Παρασκευης Δ΄ Εβδομάδος ήχος Βαρύς

Επισυνάπτω σε pdf & σε mel  τα μουσικά κείμενα

της 27-03-2020 Θ΄ και Προηγιασμένη Παρασκευης Δ΄ Εβδομάδος ήχος Βαρύς

α οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά

27-03-2020 Θ΄& Προηγιασμένη Παρασκευης Δ΄ Εβδομάδος ήχος Βαρύς΄.pdf

27-03-2020 Θ΄& Προηγιασμένη Παρασκευης Δ΄ Εβδομάδος ήχος Βαρύς΄.mel