24-02-2020 Όρθρος της α΄ και β΄ ευρέσεως της τιμίας Κεφαλής του Βαπτιστού Ιωάννου

Επισυνάπτονται σε pdf & mel τα αρχεία

της 24-02-2020 Όρθρος της α΄& β΄ ευρέσεως της τιμίας Κεφαλής του Βαπτιστού Ιωάννου 

τα οποία έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

24-02-2020 Εσπερινός του Προφήτου Προδρόμου.pdf

24-02-2020 Όρθρος του Προφήτου Προδρόμου.pdf

24-02-2020 Εσπερινός του Προφήτου Προδρόμου.mel

24-02-2020 Όρθρος του Προφήτου Προδρόμου.mel