11-03-2020 και 18-03-2020 Θ΄ και Προηγιασμένη Τετάρτης Β΄ & Γ΄ Εβδομάδος

Επισυνάπτω σε pdf & σε mel  τα μουσικά κείμενα

της  11-03-2020 Κείμενα & μουσική Θ΄& Προηγιασμένη Τεταρτης Β΄ Εβδομάδος και

της  18-03-2020 Κείμ  Θ΄& Προηγιασμένη  Τετάρτη  Γ΄ εβδομάδος. Ηχος πλ. β ΄

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

11-03-2020 Κείμενα & μουσική Θ΄& Προηγιασμένη Τεταρτης Β΄ Εβδομάδος.pdf

18-03-2020 Κείμ Θ΄& Προηγιασμένη Τετάρτη Γ΄ εβδομάδος. Ηχος πλ. β ΄.pdf

11-03-2020 Κείμενα & μουσική Θ΄& Προηγιασμένη Τεταρτης Β΄ Εβδομάδος.mel

18-03-2020 Κείμ Θ΄& Προηγιασμένη Τετάρτη Γ΄ εβδομάδος. Ηχος πλ. β ΄.mel


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=36566 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.