09-12-2018 Εσπερινός και όρθρος ΚΗ΄ Κυριακής Ηχος Γ΄ Εωθ. Στ΄

Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα

της 09-12-2018 Εσπερινός και όρθρος  ΚΗ΄ Κυριακής Ηχος Γ΄  Εωθ. Στ΄

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

09-12-2018 Εσπερινός ΚΗ΄ Κυρ. Εωθ. Στ΄.pdf

09-12-2018 Όρθρος ΚΗ΄ Κυρ. Εωθ. Στ΄.pdf

09-12-2018 Εσπερινός ΚΗ Κυρ, Ηχος Γ΄Εωθ. ΣΤ.mel

09-12-2018 Όρθροςς ΚΗ Κυρ, Ηχος Γ΄Εωθ. ΣΤ΄.mel