12-04-2019 Θ΄ και Προηγιασμένη Παρασκευης Ε΄΄ Εβδομάδος ήχος δ΄

Επισυνάπτω  σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της

12-04-2019 Θ΄ και  Προηγιασμένη Παρασκευης  Ε΄΄ Εβδομάδος ήχος  δ΄

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

12-04-2019 Θ΄& Προηγιασμένη Παρασκευης Ε΄΄ Εβδομάδος ήχος δ΄.pdf

12-04-2019 Θ΄& Προηγιασμένη Παρασκευης Ε΄΄ Εβδομάδος ήχος δ΄.mel