03-11-2019 Εσπερινός και Όρθρος Κ΄ Κυριακής Ηχος Γ Εωθ. Θ

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα

της 03-11-2019  Εσπερινός  και Όρθρος  Κ΄  Κυριακής Ηχος Γ  Εωθ. Θ 

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

03-11-2019 Εσπερινός Κ Κυριακής Ηχος Γ Εωθ. Θ.pdf

03-11-2019 Ορθρος Κ Κυριακής Ηχος Γ Εωθ. Θ.pdf

03-11-2019 Εσπερινός Κ Κυριακής Ηχος Γ Εωθ. Θ.mel

03-11-2019 Ορθρος Κ Κυριακής Ηχος Γ Εωθ. Θ.mel