Τα 11 Εωθινά Δοξαστικά σε pdf και mel Προσφορά του Μουσικοδιδασκάλου κ. Ιωάννου Νέγρη

Επισυνάπτονται Τα 11 Εωθινά Δοξαστικά   σε  pdf  & mel  σε σύντομο  μέλος

του Δοσιθέου μοναχοῦ τοῦ Κατουνακιώτου, με εξαίρετη Ἀνάλυση θέσεων υπό του Μουσικοδιδασκάλου κ. Ιωάννου Νέγρη

στον οποίο απευθύνονται οι ευχαριστίες μας για τα Δώρα του μαζί με τα συγχαρητήρια μας  και τις ευχές μας και για άλλα Μέλη βεβαίως βεβαίως.

1. Α΄Εωθινόν.pdf

2. Β΄Εωθινόν.pdf

3. Γ΄Εωθινον.pdf

4. Δ΄Εωθινόν.pdf

5, Ε΄Εωθινόν.pdf

6. Στ΄ Εωθινον.pdf

7. Ζ΄Εωθινον.pdf

8. Η΄Εωθινον.pdf

9. Θ΄Εωθινόν.pdf

10. Ι Εωθινόν.pdf

11. ΙΑ΄Εωθινόν.pdf

1. Α΄Εωθινόν.mel

2. Β΄Εωθινόν.mel

3. Γ΄Εωθινον.mel

4. Δ΄Εωθινόν.mel

5, Ε΄Εωθινόν.mel

6. Στ΄ Εωθινον.mel

7. Ζ΄Εωθινον.mel

8. Η΄Εωθινον.mel

9. Θ΄Εωθινόν.mel

10. Ι Εωθινόν.mel

11. ΙΑ΄Εωθινόν.mel