29-05-2019 Όρθρος Τετάρτης αποδ. Μεσοπεντηκοστής

Επισυνάπτοντα σε pdf & mel τα αρχεία της

29-05-2019 Όρθρος Τετάρτης αποδ. Μεσοπεντηκοστής

τα οποία έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

29-05-2019 Όρθρος Τετάρτης αποδ. Μεσοπεντηκοστής.pdf

29-05-2019 Όρθρος Απόδοσης της Μεσοπεντηκοστής.mel