14-07-2019 Εσπερινός και Όρθρος Δ ΄Κυρ. των Πατέρων Ήχος γ Εωθ. δ

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα

της 14-07-2019 Εσπερινός και  Όρθρος Δ ΄Κυρ. των Πατέρων Ήχος γ Εωθ.  δ

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

14-07-2019 Εσπερινός Δ ΄Κυρ. των Πατέρων Ήχος Γ΄ .pdf

14-07-2019 Όρθρος Δ ΄Κυρ. των Πατέρων Ήχος γ Εωθ. δ.pdf

14-07-2019 Εσπερινός Δ ΄Κυρ. των Πατέρων Ήχος Γ΄.mel

14-07-2019 Όρθρος Δ ΄Κυρ. των Πατέρων Ήχος γ Εωθ. δ.mel