Χερουβικό Β΄ Ήχου Κ.Α. ΨΑΧΟΥ σε βίντεο pdf & mel

Επισυνάπτω το Χερουβικό Β΄ ήχου Κ.Α. ΨΑΧΟΥ  σε pdf   mel και   video για κάθε ενδιαφερόμενο διότι ζητήθηκε.

02 Χερουβικό Β΄ ήχου Κ.Α. ΨΑΧΟΥ με τον Μελωδό.pdf

02 Χερουβικό Κων. Ψάχου σε Β΄ ήχο.mel

Σχετικά με το παρακάτω video διευκρινίζω τα εξής.

1. Το άκουσμα είναι »Μετροφωνικόν»  και οι κλίμακες και τα λοιπά στοιχεία είναι προσωπικές μου επιλογές.

2. Δεν υποκαθιστά αλλά υποστηρίζει κατά την κρίση του τον Δάσκαλο στην Σχολή ή στο Αναλόγιο.

Χερουβικό Β΄ ήχου Κ.Α. ΨΑΧΟΥ βίντεο με τον Μελωδό