20-10-2019 Εσπερινός και Όρθρος ΙΗ΄ Κυριακής Ηχος Α Εωθ. Ζ

Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα του Όρθρου

της 20-10-2019 Εσπερινός και  Όρθρος  ΙΗ΄ Κυριακής Ηχος Α  Εωθ. Ζ

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

20-10-2019 Εσπερινός ΙΗ΄ Κυριακής Ηχος Α Εωθ. Ζ.pdf

20-10-2019 Όρθρος ΙΗ΄ Κυριακής Ηχος Α Εωθ. Ζ.pdf

20-10-2019 Εσπερινός ΙΗ΄ Κυριακής Ηχος Α Εωθ. Ζ.mel

20-10-2019 Όρθρος ΙΗ΄ Κυριακής Ηχος Α Εωθ. Ζ.mel

μπορείτε να βρείτε εδώ και Χερουβικό Λειτουργικά και Κοινωνικό σε β΄ ήχο , σε pdf, mel και σε video με τον Μελωδό