20-07-2019 Εσπερινός και όρθρος του Προφήτου Ηλιού

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου

της 20-07-2019 Εσπερινός και όρθρος του Προφήτου Ηλιού

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

20-07-2019 Εσπερινός Προφήτου Ηλιού.pdf

20-07-2019 Ορθρος Προφήτου Ηλιού.pdf

20-07-2019 Εσπερινός Προφήτου Ηλιού.mel

20-07-2019-Όρθρος-Προφήτου-Ηλιού.mel